VİDEOLAR

İzmir Konfeksiyoncular Odası

Tüm Haberler
28.06.2018-10:14:02
İ Z M İ R
TERZİLER VE KONFEKSİYONCULAR ESNAF ODASI
OLAĞAN GENEL KURULU

Odamızın Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini müzakere ile karara bağlamak üzere, 15 /01/2018 Pazartesi günü, saat 11:00’de Gazi Osman paşa bul no:61 d:212/213-214 ÇANKAYA İZMİR adresinde, çoğunluk sağlanamadığı taktirde, ikinci Toplantının aynı gündem maddeleri ile 21/01/ 2018 Pazar Günü, saat 12:00 ‘de İSMET İNÖNÜ SANAT MERKEZİ KÜLTÜR PARK FUAR ALANI LOZAN KAPISI MİMAR SİNAN MH. FUAR/İZMİR adresinde yapılacağını bildirir.

Üyelerimizin kimlikleri (T.C. kimlik No.su yazılı) ile bizzat katılımını rica ederiz.Aylin KOŞARÖZ Mevlüt TURUN
GENEL SEKRETER YÖNETİM KURULU ADINA
BAŞKAN

GÜNDEM :


1-Açılış.
2- Başkanlık divanının teşekkülü.
3- Saygı duruşu ve İstiklâl Marşının okunması
4- Başkanlık divanına tutanakları imzalama yetkisi verilmesi.
5- Gündem maddelerinin okunarak oylanması.
6- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.
7- Denetim Kurulu Raporunun okunması ve müzakeresi.
8- Bilanço, Gelir-Gider (2014-2015-2016-2017) hesaplarının okunması ve müzakeresi.
9- Bilanço, Gelir-Gider (2014-2015-2016-2017) hesaplarının kabulü veya reddi.
10- Yönetim Kurulu ayrı ayrı ibrası.
11- Denetim Kurulunun ayrı ayrı ibrası.
12- Yeni dönem (2018-2019-2020-2021) çalışma programı ile bu program içinde yer alacak olan eğitim, teorik ve pratik kurs programları ve tahmini bütçenin görüşülmesi, kabulü veya reddi.
13- Bakanlıkça düzenlenen Oda ana sözleşmesinde değişiklik yapılması hakkında Bakanlıktan alınacak ön izne dayanarak Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.
14- Odanın mesleki faaliyet alanını ilgilendiren konuda kurulabilecek Federasyona kurucu olma veya kurulu olana katılma hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.
15- İmkânları nispetinde, öncelikle faaliyet alanları ile ilgili branşlarda olmak üzere öğrenci okutulmasına, bir evvelki yıl gayri safi gelirlerinin %10’unu geçmemek kaydıyla kamu yararına faaliyet gösteren kamu kuruluşlarına ve belge veya diğer kanıtlara dayandırılmak kaydıyla muhtaç durumdaki oda üyelerine yardımda bulunulmasına karar verilmesi ve Yönetim Kurulunun bu konuda yetkilendirilmesi.
16- Bağlı olduğu birliğin muvafakati alınmak şartıyla kuruluş amacını gerçekleştirmeye yönelik gayrimenkul ve her türlü taşıt alım ve satımına, gayrimenkul karşılığında ödünç para alınması konusunda Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesi.
17- Bağlı olduğu birliğin muvafakati alınmak şartıyla üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak ve mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak amaçlarıyla sınırlı olarak kurulmuş veya kurulacak şirketlere ve kooperatiflere iştirak etmek, amaçlarına uygun olarak eğitim ve öğretim kurumları kurmak üzere vakıf kurmaya karar ve bu konudaki işlemleri yürütmek üzere Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.
18- Aylık ücretlerin, huzur haklarının, yolluk ve konaklama ücretlerinin tespit edilmesi.
19- Dilek ve temenniler.
20- Yönetim Kurulu Başkanı ile Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçimi.
21- Kapanış.
3121 kişi okudu